Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Τι είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ);

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) περιλαμβάνει την ΠΡΟΑΓΩΓΗ της υγείας, την ΠΡΟΛΗΨΗ της ασθένειας,τη διατήρηση της υγείας, τη συμβουλευτική και την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του ασθενούς, τη ΔΙΑΓΝΩΣΗ και την ΘΕΡΑΠΕΙΑ οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Η φροντίδα αυτή δυνατόν κάποιες φορές να επιτευχθεί με τη συνεργασία και άλλων επαγγελματιών υγείας στους οποίους παραπέμπει ο Γενικός Γιατρός τον ασθενή του.
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σχεδιάζει το κράτος, με κυριότερους παρόχους τους Γενικούς - Οικογενειακούς Ιατρούς

Περίγραμμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σύμφωνα με τη διακήρυξη της Άλμα-Άτα. 
1. Αντανακλά και εξελίσσεται από τις οικονομικές συνθήκες, τα κονωνικο-πολιτισμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά των κρατών και των κοινωνιών και βασίζεται στην εφαρμογή των σχετικών αποτελεσμάτων από τις κοινωνικές, βιοϊατρικές και ιατρικές έρευνες, καθώς και την εμπειρία από τη δημόσια υγεία
2. Εντοπίζει τα κύρια ζητήματα υγείας στην κοινότητα και παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες προαγωγής της υγείας, πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης
3. Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: εκπαίδευση σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα υγείας και μεθόδους για την πρόληψη και τον έλεγχο  αυτών, προώθηση της παροχής τροφής και της ορθής διατροφής, επαρκή παροχή καθαρού νερού και βασικής στέγης, φροντίδα για τη μητρότητα, τα παιδιά και τον οικογενειακό προγραμματισμό, ανοσοποίηση κατά των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων, πρόληψη και έλεγχο των ενδημικών νοσημάτων, κατάλληλη θεραπεία βασικών νοσημάτων και τραυμάτων, καθώς και παροχή της αντίστοιχης φαρμακευτικής αγωγής
4. Περιλαμβάνει, εκτός από τον τομέα υγείας, κάθε σχετικό τομέα της εθνικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα τρόφιμα, τη βιομηχανία, την εκπαίδευση, τις πολιτικές στέγασης, τα δημόσια έργα, την επικοινωνία. Απαιτεί τη συνεργασία των τομέων αυτών για τις αντίστοιχες δράσεις
5. Απαιτεί και προωθεί στο μέγιστο την κοινοτική και την ατομική συμμετοχή στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της ΠΦΥ, κάνοντας πλήρη χρήση των τοπικών, εθνικών και άλλων πόρων. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχει εκπαίδευση ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα για συμμετοχή
6. Αναπτύσσεται μέσω ενιαίων, λειτουργικών, αμοιβαία υποστηρικτικών συστημάτων, τα οποία οδηγούν με προοδευτικό τρόπο σε βελτίωση της υγείας για όλους. Δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
7. Στηρίζεται σε τοπικά επίπεδα και επίπεδα αναφοράς, σε επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, επικουρικό προσωπικό, εργάτες) που έχουν τα κατάλληλα κοινωνικά και τεχνικά προσόντα για να εργαστούν ως «ομάδα υγείας» και να ανταποκριθούν στις υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου